COVASNA

site oficial

Anunțuri

Anunţ privind arderea vegetaţiei uscate - 16. 03. 2017.

Arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută conform Legii numai după obţinerea acceptului Agenţiei de Protecţie a Mediului şi pe baza permisiului de lucru cu focul.

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 la 6000 lei pentru persoane fizice, şi 25000 la 50000 lei pentru persoane juridice, încălcarea următoarelor prevederi legale:

 • Obligaţia proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a nu arde miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţie ierboasă, fără acceptul autorităţii pentru protecţia mediului şi fără informarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă ( art.96, alin. 1, din OUG nr. 195/2005).
 • Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă, dacă fapta a fost de natură să pună în pericol viaţa ori sănătatea umană, animală sau vegetală, arderea miriştilor, stufului, tufărişului şi vegetaţiei ierboase din ariile protejate şi de pe terenurile supuse refacerii ecologice.
 • În acestă perioadă compartimentul de prevenire a incendiilor desfăşoară controale privind respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor în gospodăriile cetăţeneşti şi la operatorii economici.

 

Preşedintele Comitetului Local pentru
Situaţii de Urgenţă a oraşului Covasna

PRIMAR
GYERŐ JÓZSEF

deschide

   Anunţ public privind depunerea solicitării de revizuire a acordului de mediu

   OCOLUL SILVIC COVASNA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a autorizaţiei de mediu pentru efectuarea lucrărilor de exploatări forestiere (cod CAEN 0210 ).
   Informaţii suplimentare privind activităţile menţionate pot fi obţinute la sediul Ocolului Silvic Covasna, din oraşul Covasna, str. Kalvin nr. 24. in zilele de marţi -vineri, orele: 9—13.
   Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sf. Gheorghe, b-dul Grigore Bălan, nr.10, cod 520013, tel. 0267323701.
deschide

   Evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale

      In conformitate cu prevederile Metodologiei din 13 decembrie 2011 privind evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale, aprobata prin Ordinul nr. 6552 din 13 decembrie 2011:
 • -Cererea de realizare a evaluării copilului/elevului cu cerinte educationale speciale (CES - necesităţi educaţionale suplimentare, complementare obiectivelor generale ale educaţiei, adaptate particularităţilor individuale şi celor caracteristice unei anumite deficienţe/dizabilităţi sau tulburări/dificultăţi de învăţare ori de altă natură, precum şi o asistenţă complexa, medicală, socială, educaţională etc.) poate fi făcută, după caz, de către părinte/tutore legal, institutie/şcoală/instituţii educaţionale/instituţii ale statului. Serviciul de evaluare și orientare școlară și profesională (SEOSP) realizează evaluarea copiilor/elevilor la solicitarea părinților sau a tutorelui legal, pentru identificarea nevoilor specifice ale acestor copii, elevi și tineri în vederea asigurării condițiilor optime de integrare școlară profesională și socială.

      Comisia de Orientare Școlară și Profesională (COSP) emite certificate de orientare și reorientare școlară și profesională, la propunerea SEOSP. Certificatul de orientare școlară și profesională este valabil de la data emiterii până la finalizarea nivelului de învățământ pentru care a fost orientat sau până la o nouă reorientare școlară și profesională.
      Dosarele pentru Comisia de Evaluare și Orientare Școlara și Profesionala se depun la sediul Centrului Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala (CJRAE) situat în P-ța Kalvin, Nr.3, Sfântu Gheorghe.
      Persoana de contact: Rácz-Berecz Timea, asistent social Telefon:0731343591, Fax: 0267351449, Adresa electronica: seospcv@gmail.com

      Beneficiarii certificatelor de orientare şcolară şi profesională sunt:

 • -copiii/elevii/tinerii cu certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de Comisia pentru protecţia copilului din cadrul Consiliului judeţean Covasna, prin Serviciul de evaluare complexă al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Covasna;
 • -copiii/elevii/tinerii cu CES evaluaţi de serviciul de evaluare şi orientare şcolară şi profesională din cadrul CJRAE.
      H.G nr. 423 din 16 iunie 2016 privind repartizarea pe judeţe a sumelor aprobate prin lege pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, precum şi metodologia de alocare a acestor sume unităţilor de învăţământ de masă, pentru anul 2016, reglementează obținerea drepturilor de care beneficiază copii/elevii/tinerii cu cerinte educationale speciale. Cuantumul drepturilor financiare este stabilit potrivit prevederilor pct. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.


   Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

   Primăria oraşului Covasna anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Reabilitarea infrastructurii rutiere în staţiunea balneoclimaterică Covasna -2016”, amplasat în oraş Covasna, (11 străzi ) jud.Covasna.
   Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sfântu Gheorghe, Bd. Grigore Bălan, nr.10 şi la sediul U.A.T. Oraşul Covasna- Primăria oraşului Covasna situat în oraş Covasna, jud.Covasna de luni până joi, între orele: 11:00-14:00.
   Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sf. Gheorghe, b-dul Grigore Bălan, nr.10.
deschide

   Anunț de interes public

   Primăria oraşului Covasna, aduce la cunoștință publică faptul că întâlnirea cu entităţile implicate în dezvoltarea locală (structuri asociative, reprezentanţi ai societăţii civile, mediul de afaceri, etc.) pentru conștientizarea, acordul şi susţinerea cu investiţii a proiectului "„Reabilitarea infrastructurii rutiere în staţiunea balneoclimaterică Covasna”, anunțată inițial pentru data de 19 iulie 2016 ora 1200 , va avea loc în data de 23 august 2016 ora 1200 la Sala de ședinte a Consiliului Local.
   Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0267340001, interior 113, sau la sediul Primăriei orașului Covasna.
deschide
ANUNŢ referitor la distribuirea pachetelor de alimente conform prevederilor HG nr.799/2014 privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate. deschide
ANUNŢ privind întreruperea energiei electrice. deschide

   Anunț de interes public - Invitație la consultare publică

   Primăria oraşului Covasna, în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritara 7, Prioritatea de investitii 7.1, inițiază procedura de consultare publică privind depunerea cererii de finanțare și implementarea proiectului "„Reabilitarea infrastructurii rutiere în staţiunea balneoclimaterică Covasna”. Etapa consultării publice are loc în perioada 18.07.2016 – 18.08.2016.
   Prin acest proiect vor fi reabilitate următoarele străzi: str. Gábor Áron (Ocolul Silvic Covasna - Ieșire stație de epurare DN 13E), Str. Lakosok (Gábor Áron - Ieșire DN 13E), str. Justinian Teculescu ( Strada Șaguna – Drum variantă), str. Aurel Vlaicu (din str. Brazilor- Strada Piliske), str. Timár (din str. Piliske-str. Gheorghe Doja 13E), str. Dzsida Jenő ( din strada Timár - str. Gheorghe Doja DN 13 E), str. Varului (din strada Şaguna – str. Mihai Eminescu), str. Petőfi Sándor (din str. Petőfi Sándor nr. 40 – str. Brazilor), str. Elisabeta (din str. Libertății – str. Bartók Béla), str. Spitalului (din strada Elisabeta – strada Petőfi Sándor).
   În toate străzile propuse pentru reabilitare vor fi realizate lucrări de proiectare și execuție pentru : dimensionarea structurii rutiere, inclusiv trotuarele; iluminat public; rețea de canalizare pluvială; dotare cu mobilier urban(bănci, coșuri de gunoi, suporturi biciclete) Instalațiile de apă și canalizare vor fi introduse numai pentru străzile care nu au beneficiat de finanțare pe alte proiecte anterioare.
   Persoanele sau entitățile interesate (structuri asociative, reprezentanţi ai societăţii civile, mediul de afaceri, etc.) pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere prin e-mail la adresa primar@primariacovasna.ro, prin fax la nr. 0267/342679 sau pot depune puncte de vedere la Biroul Registratură din cadrul Primăriei Orașului Covasna până la data de 18.08.2016.
   Totodată, aducem la cunoștință publică faptul că în data de 19.08.2016, orele 12.00, la Sala de ședinţe a Consiliului Local –, va avea loc întâlnirea cu entităţile implicate în dezvoltarea locală (structuri asociative, reprezentanţi ai societăţii civile, mediul de afaceri, etc.) pentru conștientizarea, acordul şi susţinerea cu investiţii a proiectului propus.
   Relaţii suplimentare se vor obţine la telefon 0267340001,interior 113, sau la sediul Primăriei orașului Covasna.
deschide

ÎN ATENŢIA PRODUCĂTORILOR AGRICOLI

În conformitate cu reglementările Parlamentului European s-au luat unele măsuri pentru utilizarea unor produse fitosanitare pentru combaterea dăunătorilor în culturile de porumb şi floarea soarelui.
Fermierii care vor utiliza la semănat sămânţă tratată cu unul din produsele (Cruiser 350 FS, Nuprid AL 600 FS, Poncho 600 FS, Seedoprid 600 FS) au următoarele obligaţii:

 • - să ţină o evidenţă strictă a suprafeţelor însămânţate, în registrul privind evidenţa tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor pe culturi
 • - să marcheze solele unde s-au înfiinţat culturile de porumb/floarea soarelui cu seminte tratate, folosind placuţe de avertizare cu sintagma : "Seminţe de porumb/floarea soarelui tratate cu (denumire produs de protecţie a plantelor)"
 • - să anunţe în timp util, atât primăriile cât şi apicultorii din zonă cu privire la perioada în care se va derula acţiunea de semănat a seminţelor tratate cu unul din produsele menţionate anterior
 • - să anunţe în termen de 48 de ore de la finalizarea semănatului cu seminţe tratate cu unul din aceste produse, printr-o notificare:
  * Oficiul Fitosanitar Judetean Covasna (fax.0267317331 sau email fitosan_cv@yahoo.com),
  *primăriile de care aparţin parcelele însămânţate şi
  *asociaţiile crescătorilor de albine din zonă.

Pentru detalii vizualizaţi fişierul alăturat
deschide
În scopul creşterii nivelului de absorbţie a fondurilor alocate pentru măsurile de mediu şi clima ale PNDR 2014-2020, MADR a elaborat documente de suport necesare informării fermierilor, beneficiari sau potenţial beneficiari ai măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală. Aceste informaţii se pot descărca accesând următorul link: http://www.madr.ro/informari-dezvoltare-rurala/informari/actualitate-pndr-2014-2020/2862-informare-masuri-de-mediu-si-clima-pndr-2014-2020.html
ANUNŢ privind Ajutorarea persoanelor defavorizate. Vezi aici de ce acte ai mevoie deschide
ANUNŢ privind Drepturile Copilului deschide
ANUNŢ privind depunerea solicitării de emitere a autorizaţiei de mediu pentru efectuarea lucrărilor de exploatări forestiere care se vor desfăşura în parchetele: Fagul Curat, Zagonul Mic, Mişcău. deschide
ANUNŢ privind organizarea concursului pentru ocuparea a doua posturi de asistent medical principal, la Grădiniţa cu Program Prelungit nr.1 Covasna, respectiv la Liceul Kőrösi Csoma Sándor Covasna. deschide
ANUNŢ privind modificarea şi completarea Normelor obligatorii şi responsabilităţile concrete ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte persoane juridice şi cetăţenilor pentru gospodărirea oraşului şi regimul contravenţiilor în oraşul Covasna aprobate prin Hotărârea Consiliului local nr. 86/2009 deschide
ANUNŢ referitor la lansarea primei sesiuni de proiecte cu finanţare din viitoarea perioadă de programare a fondurllor europene, prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală. deschide
Notificare cu privire la protecţia iepurilor de câmp deschide
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a Acordului de Mediu de către Top Star 2000 SRL pentru construire terasă acoperită cu parcare subterană. deschide
Anunţ privind avizul prealabil pentru întocmirea PUZ - "Cabană şi căsuţe de vacanţă pentru servicii de agrement" - în zona de agrement Comandău (str. Lăcăuţi); beneficiari: S.C. Nikos Impex S.R.L., Olteanu Gheorghe şi soţia. deschide
ANUNT: Aviz prealabil de oportunitate pentru intocmirea Planului Urbanistic Zonal - ZONA DE LOCUINTE "Pakóhegy".
deschide
Dispoziția nr.349/2012 Cu privire la aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru întocmire Plan Urbanistic Zonal - ”Case de locuit DEALUL REGELUI” Chiuruș - Oraşul Covasna
deschide
Informarea fermierilor si a autoritatilor administratiei publice locale cu privire la arderea vegetatiei uscate pe terenurile agricole
deschide
Adresă ANAF
deschide
Decizia DGFP-COVASNA privind normele de venit pentru închirierea de camere în scop turistic, valabile de la 1 ianuarie 2012
deschide
Informare privind recensământul populaţiei şi al locuinţelor din 2011
deschide
Regulament privind funcţionarea cimitirului orăşenesc public din Str.Ştefan cel Mare, nr.39
deschide
Anunţ privind expunerea de motive în legătură cu aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Cimitirului Orăşenesc Covasna
deschide
Anunţ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "ZONA CASE DE VACANŢĂ" - Oraş Covasna , jud. Covasna Beneficiar Olteanu Elena şi Olteanu Staicu Ilie
deschide
Anunţ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ZONĂ CONSTRUCTII SI AMENAJARI PENTRU PASUNAT OI – COVASNA – beneficiar UTA IOAN
deschide

Comunicat de presă
 PRIMĂRIA ORAȘULUI COVASNA


Cod poștal: 525200

 Str. Piliske nr. 1. 

Județul Covasna 

RomâniaTelefon:

 

+40-267-340001

+40-267-340880

+40-267-341550Fax:

 

+40-267-342679Program de lucru:


Luni - Joi

7.30 - 16.00


Vineri

7.30 - 13.30 POMPIERII VOLUNTARI COVASNA


ÎN CAZ DE INCENDIU

 SUNAŢI LA


Telefon:

 

0267 340 612

Google PageRank Checker


Trafic:


eXTReMe Tracker 


Copyright © 2013-2015.   Toate drepturile rezervate                                                                                                                              Condiții de utilizare       |    Impressum