COVASNA

site oficial

 Concursuri 2017.

Denumirea postului: inspector grad profesional asistent – Compartimentul Achiziții Publice

Primaria orasului Covasna organizeaza concurs pentru ocuparea funcției publice:

inspector grad profesional asistent – Compartimentul Achiziții Publice

Concursul va fi organizat la sediul Primăriei oraşului Covasna, Direcâia Economică astfel:

 • în ziua de 28 iunie 2017 , orele 10,00 proba scrisă
 • în ziua de 30 iunie 2017, orele 14,00 proba de interviu

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul consiliului local, cam.6, în termen de 20 zile de la publicarea anunțului (data publicare:26 mai 2017).

Condiţiile de participare:

 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenta sau echivalenta, în științe economice.
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an
 • Bibliografie:

  - Constițuția României
  - Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată (exceptie cap.V si VI), cu modificările şi completările ulterioare,
  - Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
  - Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice
  - Normele metodologice din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
  - Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile publice, H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare

  Dosarul de concurs va conţine:

  - copia actului de identitate;
  - formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
  - copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări;
  - copia carnetului de munca sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, dupa caz, în specialitate;
  - cazierul judiciar(acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
  - adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  - declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

  Copiile actelor de mai sus se vor prezenta însoţite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

   

  Data anunţului: 26. mai. 2017.

 

Denumirea postului: referent IA , studii medii - Compartimentul Pază Pășuni.

Primăria oraşului Covasna organizează concurs pentru ocuparea postului contractual de

referent IA , studii medii - Compartimentul Pază Pășuni

Concursul va fi organizat la sediul Primăriei oraşului Covasna, astfel:

 • în ziua de 19.06.2017, orele 9,00 – proba scrisă
 • în ziua de 20.06.2017, orele 14,00 proba de interviu

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul primăriei, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării concursului (data afișarii 24 mai 2017).

Condiţiile de participare:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, respectiv studii medii în domeniul silviculturii
 • minim 6 ani 6 luni vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 • Dosarul de concurs va conţine:

  a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specific ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
  e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  g) curriculum vitae;

  Bibliografie:

  -Legea nr.215/2001, legea administratiei publice locale, republicata, cap.I, sect.1, sect.2, cap.II sect.2 (atribuţii consiliul local), cap.III (atribuţii primar)
  - Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
  - Legea nr.43/2008 (Codul Silvic) cu modificările și completările ulterioare
  - O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobat de Legea 86/2014
  - H.G. nr.617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică

   

  Data anunţului: 24. mai. 2017.

Denumirea postului: referent IA (contabil), la Casa orășenească de Cultură.

Primăria oraşului Covasna organizează concurs pentru ocuparea postului contractual

de referent IA (contabil), în timp partial 4 ore/zi, studii medii la Casa orășenească de Cultură.

Concursul va fi organizat la sediul Primăriei oraşului Covasna, astfel:

 • în ziua de 14.06.2017, orele 9,00 – proba scrisă
 • în ziua de 16.06.2017, orele 14,00 proba de interviu

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul primăriei, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării concursului (data afișarii 19 mai 2017).

Condiţiile de participare:

 • - are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • - cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • - are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • - are capacitate deplină de exerciţiu;
 • - are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • - îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, respectiv studii medii în domeniul economic
 • - minim 6 ani 6 luni vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
 • - nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs va conţine:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specific ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;

Bibliografie:

- Legea nr.215/2001, legea administratiei publice locale, republicata, cap.I, sect.1, sect.2, cap.II sect.2 (atribuţii consiliul local), cap.III (atribuţii primar)
- Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
- Legea nr.82/1991 , legea contabilității, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea nr.500/2002 privind finantele publice , cu modificările şi completările ulterioare
- Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare
- Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

 

Data anunţului: 22. mai. 2017.

Denumirea postului: inspector de specialitate IA, la Directia Economica.

Primăria Oraşului Covasna - Direcţia Economică organizează concurs pentru ocuparea postului contractual de:

- Inspector de specialitate IA, cu studii superioare, la Directia Economică

Concursul va fi organizat la sediul Primăriei oraşului Covasna - Direcţia Economică, după cum urmează:

 • în ziua de 13.06.2017, orele 10,00 – proba scrisă
 • în ziua de 15.06.2017, orele 12,00 proba de interviu

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul primăriei, în termen de 10 zile lucrătoare de la afișare (data afişare 18.05.2017).

Condiţiile de participare:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, respectiv studii superioare in domeniul economic, juridic, administratie publica, tehnic.
 • minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 • cunoasterea limbii maghiare constituie un avantaj

Dosarul de concurs va conţine:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specific ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Bibliografie:

-Legea nr.215/2001, legea administratiei publice locale, republicata, cap.I, sect.1, sect.2, cap.II sect.2 (atribuţii consiliul local), cap.III (atribuţii primar)
- Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
- Hotărârea nr. 2230 din 8 decembrie 1969, privind gestionarea bunurilor materiale
-Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor

 

Data anunţului: 18. mai. 2017.

Denumirea postului: inspector, grad profesional asistent, la Compartimentul relaţii cu publicul, registratură şi secretariat.

Primăria Oraşului Covasna organizează concurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de:

Inspector, grad profesional asistent, la Compartimentul relaţii cu publicul, registratură şi secretariat.

Concursul va fi organizat la sediul Primăriei oraşului Covasna, după cum urmează:

 • în data de 22 mai 2017, ora 10,00 – proba scrisă
 • în data de 24 mai 2017,ora 10,00 – proba de interviu

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul Primăriei, cam.6, în termen de 8 zile de la publicarea anunțului (data publicare : 9 mai 2017).

Condiţiile de participare:

 • Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul stiinţelor economice, administraţie publică, juridice
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Bibliografie:

- Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată (exceptie cap.V si VI), cu modificările şi completările ulterioare,
- Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- LEGEA nr. 16. din 2. aprilie 1996, legea Arhivelor Naţionale - republicată

 

Data anunţului: 05. mai. 2017.

 PRIMĂRIA ORAȘULUI COVASNA


Cod poștal: 525200

 Str. Piliske nr. 1. 

Județul Covasna 

RomâniaTelefon:

 

+40-267-340001

+40-267-340880

+40-267-341550Fax:

 

+40-267-342679Program de lucru:


Luni - Joi

7.30 - 16.00


Vineri

7.30 - 13.30 POMPIERII VOLUNTARI COVASNA


ÎN CAZ DE INCENDIU

 SUNAŢI LA


Telefon:

 

0267 340 612

 

Numărul unic pentru apeluri de urgență este:

 

112

Google PageRank Checker


Trafic:


eXTReMe Tracker 


Copyright © 2013-2015.   Toate drepturile rezervate                                                                                                                              Condiții de utilizare       |    Impressum