COVASNA

site oficial

 Concursuri 2016 -2017.

Denumirea postului: conducător autospecială la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

Primăria Oraşului Covasna organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant:

Conducător autospecială la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

Concursul va fi organizat la sediul Primăriei oraşului Covasna, după cum urmează:

 • în data de 13.04.2017, orele 10,00 – proba scrisă
 • în data de 17.04.2017, orele 13,00 proba de interviu

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul primăriei, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării concursului (04.04.2017.) orele 16,00.

Condiţiile de participare:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • studii generale;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate de plină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, respectiv studii generale;
 • posedă permis de conducere, categoriile B, C, cu certificat de competenţă profesională pentru conducător auto, cu minim 2 ani vechime;
 • domiciliul stabil în orașul Covasna;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 • stagiul militar satisfăcut la pompieri constituie avantaj

 

Dosarul de concurs va conţine:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specific ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Bibliografie:

- LEGE nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
- Ordinul nr.96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentu situaţii de urgenţă
- Codul rutier

 

Data anunţului: 07. 03. 2017.

31.I.2017 Primăria Oraşului Covasna organizează concurs pentru ocuparea unui post de muncitor necalificat pe perioadă nedeterminată. Condiţii de participare: studii generale. Proba practică se va desfăşura la sediul primăriei în data de 22 februarie 2017, ora 9.00, iar proba de interviu în data de 24. februarie 2017, ora 12.00, tot la sediul primăriei. Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afisare, la sediul institutiei. Persoană de contact: Cucu Irma tel.:0267-341555. deschide

 PRIMĂRIA ORAȘULUI COVASNA


Cod poștal: 525200

 Str. Piliske nr. 1. 

Județul Covasna 

RomâniaTelefon:

 

+40-267-340001

+40-267-340880

+40-267-341550Fax:

 

+40-267-342679Program de lucru:


Luni - Joi

7.30 - 16.00


Vineri

7.30 - 13.30 POMPIERII VOLUNTARI COVASNA


ÎN CAZ DE INCENDIU

 SUNAŢI LA


Telefon:

 

0267 340 612

 

Numărul unic pentru apeluri de urgență este:

 

112

Google PageRank Checker


Trafic:


eXTReMe Tracker 


Copyright © 2013-2015.   Toate drepturile rezervate                                                                                                                              Condiții de utilizare       |    Impressum